Kniv med Restauration 1825-2025 på sliren. Håndlaget treskaft, håndsmidd knivblad og håndlaget slire av håndverker inkl. knivmaker Gunvald Olufsen. / Knife with Restauration 1825-2025 on the sheath. Handcrafted wooden handle, hand-forged blade, and handmade sheath by craftsmen including knife maker Gunvald Olufsen.

Restauration kniver – håndlaget i Norge / Handmade Restauration knifes

Kniv med Restauration 1825-2025 på sliren. Håndlaget treskaft, håndsmidd knivblad og håndlaget slire av håndverker/knivmaker Gunvald Olufsen i Farsund.
(Flere detaljer helt nederst på siden. **)

Kniv med Restauration 1825-2025 på sliren. Håndlaget treskaft, håndsmidd knivblad og håndlaget slire av håndverker inkl. knivmaker Gunvald Olufsen. / Knife with Restauration 1825-2025 on the sheath. Handcrafted wooden handle, hand-forged blade, and handmade sheath by craftsmen including knife maker Gunvald Olufsen.
Håndlaget kniv og slire med Restauration. (Klikk bilde for større.) / Handcrafted knife and sheath with Restauration. (Click to enlarge.)

Knife with Restauration 1825-2025 on the sheath. Handcrafted wooden handle, hand-forged blade, and handmade sheath in Norway by craftsman / knife maker Gunvald Olufsen (Farsund in Norway).
(More details at the very bottom of the page. ^^)

Håndlaget treskaft i ulike tresorter og mønstrer. Evt. mulig å få spesiallaget håndtak av treverk fra familiegården, Tysvær, ….

Handcrafted wooden handle in various types of wood and patterns. Possibility to get specially custom-made wooden handles from the family farm, Tysvær, ….

Knife with Restauration 1825-2025 on the sheath. Handcrafted wooden handle in various types of wood and patterns, hand-forged blade, and handmade sheath by craftsmen including knife maker Gunvald Olufsen.
Ulike tresorter og mønstrer på knivskaftet. Klikk på bilde for stor størrelse. / Handle in various types of wood and patterns. Click on the image for a larger size.

Også mulighet for å prege inn familienavn hvis ønskelig.
På bildet vises både slire med 1825-2025 (i spissen nederst) og uten.
Kniver er vanligvis med om bord i «Restauration» på arrangementer og festivaler og arrangementer for å se nøyere på det flotte håndverket.
Knivene er nummerert.

Knife with Restauration 1825-2025 on the sheath. Handcrafted wooden handle in various types of wood and patterns, hand-forged blade, and handmade sheath by craftsmen including knife maker Gunvald Olufsen.

Also possible to engrave family name if desired.
The picture shows both sheaths with 1825-2025 (at the bottom tip) and without.
Knives are usually brought on board the «Restauration» at events and festivals for people to get a closer look at the fine craftsmanship.
The knives are numbered.

Albert Medhaug ga kniv nr 2 som gave til John Isaksen i Fairhaven, Massachusetts, tidligere scallopp fisker med slektskap i Norge. Fiskeri- og havministeren brukte kniven til å åpne fotoutstillingen om utvandringen fra Karmøy til USA om bord i «Restauration» (se video).

Kniv nr 2 gitt i gave i USA.

John Isaksen received knife number 2 as a gift from Albert Medhaug on September 18, 2023, aboard his pleasure boat in Fairhaven, MASS.
The knife had been used by the Norwegian Fisheries and Ocean Minister to open Albert Medhaug’s photo exhibition on board the «Restauration» about the emigration from Karmøy to the USA (see video).
John’s parents emigrated from Skudeneshavn and Hidra, Flekkefjord. Born in 1936 in Brooklyn, NY, John grew up in Fairhaven, where he and his father were scallop fishermen. John’s wife, Ellen Risdal Isaksen, born in 1938 in Tarrytown, NY, also has ties to Fairhaven. Her father, Nils, born in 1905, emigrated from Risdal, Skudenes, in 1924. Ellen’s parents, including her father who was a scallop fisherman, moved from New York to Fairhaven.


Hvis du er interessert i å kjøpe deg et unikt håndlaget og nummerert håndverk, kontakt knivmakeren direkte.
E-post: gunvald.olufsen@icloud.com (evt. tlf 906 54 671)
If you’re interested in purchasing a unique handmade and numbered piece, contact the knife maker directly. Email: gunvald.olufsen@icloud.com

Pris («standard» modell) kr 1 450,- (+ eventuell frakt).
Price (for «standard» model) is NOK 1,450 (+ shipping costs). (For payments from abroad: IBAN / account number: NO40 6326 1214 395, BIC/SWIFT: NDEANOKK, Bank: Nordea Bank ABP Norway)

***********************************************************************************************************

(English text further down.)

** Flere detaljer om de håndlagde knivene – med informasjon fra knivmaker Gunvald Olufsen:

Lignende kniver som på bildene kan bestilles med eller uten årstall på sliren, hvor motivet er Restauration.

Tresorter i knivskaftet:
De tresortene jeg bruker er for de meste knuter fra bjørk (rikule), eikerot og 4000 år gammel eik funnet i myr. Disse treslagene kan også mikses sammen, som vist på øverste bildet (bjørkeknute og svart myreik). Alle disse treslagene er harde, og tørkeprosessen går over 1 år. Sprekker kan oppstå under tørking, men vanligvis velges den delen av emnet uten sprekker. En kan også velge et skaftemne med sprekker i, men da for dekorasjonens skyld, og sprekkene fylles da med flytende epoxy i ulike farger.
Myreik (brukt i skaftet på øverste bilde): Tre som ligger i myrvann råtner vanligvis ikke på grunn av mangel på oksygen. For å datere organisk materiale bruker en karbondatering (C – 14 metoden). NTNU i Trondheim daterer. Hvorfor eikestokkene som ble funnet i myra var svart har jeg ikke funnet ut av, men det kan ha å gjøre med reaksjon mellom garvesyre i eika og jernmalmen i myra gjennom tusener av år.

Slire:
blir laget av rårandslær. Det betyr at læret ikke er gjennomgarvet, men har en rå kjerne i midten. Rårandslær blir mest brukt til pauting, som innebærer at læret flyttes/skyves under tørkeprosessen for å lage et opphøyd motiv. Se bildet øverst.
(Graving er når dyrets hud gjøres om til lær eller skinn.)

Knivbladet:
består av tre lag med stål, med karbonstål i midten. For at stålet skal hefte seg sammen, varmer en det opp til ca 1200 grader (rett før det smelter) og banker det forsiktig sammen. Dette kalles smisveising og gjøres i smia. Råsmidd knivblad betyr at knivbladet ikke er pusset/slipt slett, men beholder strukturen fra hamringen i smia (se knivbladet på bildene).

Kniver med Restauration som motiv kan bestilles ved å kontakte knivmakeren direkte. (Alle inntekter går direkte til han.)

ENGLISH TEXT:

^^ More details about the handmade knives – information from knife maker Gunvald Olufsen:

Similar knives as shown in the pictures can be ordered with or without the year on the sheath, featuring the motif Restauration.

Wood types in the knife handle:
The wood types I use mainly consist of burls from birch (burl), oak root, and 4000-year-old oak found in a bog. These wood types can also be mixed together, as shown in the top picture (birch burl and black bog oak). All these wood types are hard, and the drying process takes over 1 year.

Cracks may occur during drying, but usually, the part of the material without cracks is chosen. Alternatively, one can choose a handle material with cracks for decorative purposes, and the cracks are then filled with liquid epoxy in various colors. Bog oak (used in the handle in the top picture): Wood submerged in bog water usually does not rot due to lack of oxygen. Carbon dating (C – 14 method) is used to date organic material, conducted by NTNU in Trondheim. I have not found out why the oak logs found in the bog were black, but it may be related to the reaction between tannic acid in the oak and the iron ore in the bog over thousands of years.

Sheath:
Made of rawhide leather. This means that the leather is not fully tanned but has a raw core in the middle. Rawhide leather is mainly used for tooling, which involves moving/shifting the leather during the drying process to create a raised motif. See the picture at the top. (Tanning is the process of converting animal hides into leather.)

Knife blade:
Consists of three layers of steel, with carbon steel in the middle. To bond the steel layers, it is heated to about 1200 degrees Fahrenheit (just before melting) and gently hammered together. This is called forge welding and is done in the smithy. A raw-forged knife blade means that the blade is not polished/smoothed but retains the texture from the hammering in the smithy (see the knife blade in the pictures).

Knives with Restauration as the motif can be ordered by contacting the knife maker directly. (All income go directly to him.)